اساسنامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اساسنامه مرکز تحقيقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه:
بیماریهای عفونی از شایعترین  بیماریها در جهان می باشند و از دو جنبه اهمییت بسزایی دارند یکی اینکه اکثرا قابل در مانند و دیگر اینکه براحتی و با هزینه کم قابل پیشگیری اند استان خراسان  و استانهای همجوار با وجود وسعت که دارند همچنین به علت مجاورت با کشورهای دیگرهمسایه ومهاجرین  ضرورت تحقیقات این بیماریها و رفع معضلات بهداشتی منطقه شمال شرق ایران ایجاب می کند که دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای این مرکز تحقیقات باشد تا هر چه بیشتر در جهت ارتقاء سطح سلامتی جامعه تلاش نماید.بدین ترتیب به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي و درماني و ريشه كني بيماريهاي عفوني و گرمسيري با جلب همكاري مراكز علمي، پژوهشي و بهداشتي داخل كشور و كشورهاي دیگر در اين زمينه به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تامین اهداف زیر پیشنهاد می گردد .

ماده 1-اهداف

1-1 هدف اصلی: گسترش  آموزش و پژوهش و ارائه راه حل های عملی در امور بهداشتی درمانی بیماریهای عفونی و واکسیناسیون  جهت ارتقاء سطح سلامتی جامعه.

2-1 -اهداف اختصاصی:

1-2-1 -ایجاد  زمينه تحقيقات بيماری های عفونی و واکسیناسیون

-2-2-1 انجام پژوهش های بنيادی ،اپيدميولوژيک و بالينی در زمينه بيماری های عفونی و و اکسیناسیون  به منظور پاسخگويی به نياز های بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

3-2-1جمع آوری تنظيم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به بيماری های عفونی و  و اکسییناسیون در منطقه و در صورت نياز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

4-2-1 کوشش جهت همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی ،آموزشی و اجرايی کشور در خصوص طرح های تحقيقاتی مرتبط

5-2-1کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقيقاتی ،آموزشی ساير کشور ها و سازمان های بين المللی با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوری اسلامی

6-2-1همکاری با کمیته کشوری واکسیناسیون جهت پیشگیری از بیماریها

7-2-1انجام پژوهشهای مرتبط با بیماریها عفونی قابل پیشگیری با واکسن از طریق همکاری بین دانشگاهی

8-2-1ایجاد نظام اولویت بندی پژوهشی در مرکز
ماده 2-ارکان مرکز

1-2شورای عالی مرکزتحقيقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-2رئيس مرکزتحقيقات بيماری های عفونی

3-2شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

ماده3-اعضای شورايعالی مرکزتحقيقات بيماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن به شرح زیر است:

1 - رئيس :آقای دکتر سید محمد هادی امیریان استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی

2 - معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی

3        - معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی

4        –معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی

5        - رئيس مرکزتحقيقات بيماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن منتخب شورای عالی مرکز

6        دبیر شورای عالی مرکز به انتخاب رئیس شورا و تایید و حکم معاونت پژوهشی دانشگاه

7        کلیه اعضاء اصلی هیئت موئسس مرکز(5 نفر )

8        تعداد 10 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و یا کادر بهداشت و درمان که به نوعی در ارتباط با بیماریهای عفونی باشند با انتخاب رئیس شورا و تایید و حکم معاونت پژوهشی دانشگاه

ماده3- وظايف شورايعالی مرکزتحقيقات بيماری های عفونی

9        1 - تصويب خط مشی و سیاستگزاری و اولویت بندی برنامه های پژوهشی مرکز و نظارت بر آن

10    2 - تصويب و نظارت برطرح های مشترک با ساير دانشگاه ها ،موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارجی،و نيز سازمانهای بين المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

11  3 - بررسی و تصويب گزارش سالانه فعاليت های مرکز  و گزارش به مقامات دانشگاهی

ماد4- وظايف رئيس مرکزتحقيقات کنترل عفونت و بهداشت دست  

12    رئيس مرکزبالاترين مقام اجرايی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظايف و امور محوله اقدام می نمايد.وی رئيس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کليه فعاليت های علمی ،پژوهشی و مالی-اداری مرکز خواهد بود .

ماده 5-اعضای شورای پژوهشی مرکز :

13    الف- رئيس مرکز به عنوان رئيس شورای پژوهشی

14    ب- معاون پژوهشی مرکز به عنوان دبير شورای پژوهشی

15    ج- پنج نفر از اعضای هيئت علمی مرکز و يا محققينی که با آن مرکز همکاری دارند .

16    تبصره 3) معاون پژوهشی مرکزتوسط رئيس مرکز به مدت4 سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقيقاتی و بخش های پژوهشی خواهد بود .

17    تبصره 4- معاون پژوهشی مرکزبايد حائز شرايط زير باشد :

18    - حداقل مدرک دکترای عفونی و يا اپيدميولوژی يا رشته های مرتبط

19    - مشارکت در اجرای حداقل 2 طرح تحقيقاتی

20    - انتشار حداقل 2 مقاله در مجلات معتبر در 5 سال گذشته

21    تبصره 5- اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقيقاتی مرکز را پوشش دهند

22    تبصره 6-شرط عضويت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعاليت پژوهشی به مدت حداقل 2 سال،مشارکت در اجرای حداقل يک طرح تحقيقاتی و انتشار حداقل 1 مقاله در مجلات معتبر می باشد ویا مدیر واحد های مرتبط در بهداشت و درمان باشد

23    تبصره 7- عضويت متخصصين آماريا اپيدميولوژی در شورای پژوهشی مرکز الزامی نبوده و بر حسب ضرورت و يا صلاحديد معاون پژوهشی مرکز از ايشان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آيد .

24    تبصره 8-حکم اعضای شورای پژوهشی به پيشنهاد رئيس مرکز و تصويب و امضاء رئیس  شورای عالی مرکز به مدت 4 سال خواهد بود .

ماده6- وظايف شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئوليت برنامه ريزی و تعيين سياست های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزالها و تصويب نهايی آنها از ديگر وظايف اين شورا می باشد .

و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به دليل اجرای طرحهای تحقيقاتی با مرکز مرتبط می شوند .

 

ماده 7- فعاليت های مرکز تحقیقات:

با توجه به اهداف کلی اين مرکز ،فعاليت های  مرکزتحقيقات بيماری های عفونی  به دو بخش عمده تقسيم می شوند :

1 - فعاليت های پژوهشی

2 - فعاليتهای آموزشی

فعاليت های پژوهشی شاملتحقیقات اپیدمیولوژیک و بالینی و بنیادی :

1 - جمع آوری ،دسته بندی و انتشار اطلاعات مربوط به پراکندگی بيماری های عفونی  قابل پیشگیری با واکسن

2 - بررسی اتيولوژيک و  پیشگیری بیماریها

3 - تحقيق در خصوص تشخيص زودرس و درمان بيماری های عفونی  

4 - ارائه خدمات درمانی در زمينه بيماری های عفونی  

تبصره19 - نظر به گستردگی بيماری های عفونی و انگلی و نيز محدوديت در اختصاص کادر متخصص به هريک از

فعاليتهای آموزشی در سه محورعمده زير خلاصه می شوند :

1 - همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی

2 - همکاری در تربيت و آموزش دانشجويان پزشکی و پيرا پزشکی

3 - همکاری در آموزش بيماران جامعه

4 - بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکزتحقيقات بيماری های عفونی