پروکلسیتونین سرم در افتراق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بررسی ارزش تشخیص پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج)و امام رضا (ع) مشهد

حمید آهنچیان 1، فرح اشرف زاده 2، عبدلکریم حامدي 3، حمید فرهنگی 4، سید علی جعفري 5
* ، محمدعلی کیانی 5، سید حمید حسینی 6، علی خاکشور 7
1دانشیار و فوق تخصص آلرژي ایمنولوژي کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2استاد و فوق تخصص اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
3استاد و فوق تخصص عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4استادیار و فوق تخصص خون کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5دانشیار و فوق تخصص گوارش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
6کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات بیماریهاي منتقله بوسیله ناقلین، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
7استادیار و متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
*نویسنده مسئول: مشهد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : پست الکترونیک
چکیده :
زمینه و هدف: مننژیت یکی از اورژانس هاي مهم در طب اطفال می باشد که نوع میکروبی آن میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا بالایی دارد، با توجه به اینکه حدود 5% مننژیتها منشا میکروبی دارند، یافتن راهی که با حساسیت بالا بتواند دو نوع مننژیت را از یکدیگر تشخیص دهد داراي اهمیت می باشد. در این مطالعه سطح پروکلسیتونین به عنوان معیاري براي تشخیص مننژیت مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی بر روي 32 کودك 2 ماهه تا 14 ساله مبتلا به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفال انجام شد. نمونه ها بر اساس یافتههاي بالینی به دو گروه مننژیت میکروبی و مننژیت غیر میکروبی تقسیم شدند. براي همه بیماران آزمایشات لازم انجام شد. 20 کودك سالم نیز به عنوان خون در آنها اندازهگیري شد. سپس نتایج با استفاده از نرم- WBC گروه کنترل انتخاب شده و پروکلسیتونین و آزمون هاي آماري من ویتنی، کاي دو و تی تست در بین بیماران مقایسه گردید. SPSS افزار 17 و CRP، ESR ، 42 ماه بود. از بین متغیرهاي مورد بررسی سن، جنسیت / یافته ها: میانگین سنی کودکان 6 بین دو گروه مننژیت میکروبی و غیر میکروبی تفاوت آماري معنی داري نداشت. هیچ یک از کودکان CSF کشت 8% در گروه غیر میکروبی / 0/5 نداشتند. 80 %کودکان در گروه میکروبی و 33 ng/ml سالم پروکلسیتونین بیشتر از 2 بودند. ng/ml داراي پروکلسیتونین بیشتر از 2 در افتراق افراد سالم ng/ml نتیجهگیري: پروکلسیتونین می تواند به عنوان یک معیار کارآمد با نقطه برش
2 را میتوان به عنوان نقطه برش در ng/ml از مبتلایان مننژیت به کار رود. همچنین پروکلسیتونین بیشتر از تشخیصی مننژیت میکروبی مشخص کرد.
واژه هاي کلیدي: مننژیت میکروبی، مننژیت غیر میکروبی، پروکلسیتونین
228-219 :(2) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سال 94 ؛ دوره 7
Journal of North Khorasan University 2015;7(2):219-228
مقاله پژوهشی
93/12/ وصول: 12
94/4/ اصلاح: 6
94/5/ پذیرش: 25
بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق... حمید آهنچیان و همکاران 220
مقدمه :
شایعترین (CNS) عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي...