اعضاي شوراي عالي مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
اعضاي شوراي عالي مرکز تحقيقات کنترل عفونت و بهداشت دست
 
1.آقای دکتر سیدمحمدهادی امیریان استاد گروه اطفال
2.آقاي دکتر فرشيد عابدي دانشيار گروه عفوني
3.آقاي دکتر محمد جواد دهقان نيري متخصص عفوني از بخش باز آموزي دانشگاه 4.آقاي دکتراحمدشاه فرهت فوق تخصص نوزادان واستاديارگروه اطفال(نماینده دانشکده پزشکی)
5.آقاي دکترسعيد عامل جامه دار استاديار گروه ويروس شناسي و آزمايشگاه 6.خانم دکترفرح اشرف زاده استاد  گروه اطفال (فوق تخصص اعصاب)
7.آقاي دکتر پريزاده استاد گروه اطفال 8.آقاي دکتر علي اکبر حيدري دانشيار گروه عفوني
9.آقاي دکترامين بجدي استاديار گروه عفوني 10.آقاي دکترمحمد رضا جويا پزشک مرکز بهداشت (نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه)
11.آقاي دکترمحمد درخشان استاديار گروه ويروس شناسي و آزمايشگاه 12.خانم دکترفاطمه بهمنش دانشيار گروه اطفال (فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي)  
13.آقاي دکترمحمد جواد قبولي  استاديار گروه عفوني 14.آقاي دکتر رضا وفايي نژاد متخصص عفوني از معاونت درمان
15.آقاي دکترحميد رضا نادري دانشيار گروه عفوني 16.آقاي دکترکيارش قزويني استاديار گروه ميکروب شناسي و آزمايشگاه
17.آقاي دکترعلي صادقيان استاد گروه ميکروب شناسي و آزمايشگاه 18.خانم دکترسمانه کوزه گران استاديار گروه اطفال
19.خانم دکترفريده اخلاقي استاد گروه زنان  و مامايي 20. آقاي دکترمحمد علي کياني استاديار گروه اطفال (فوق تخصص گوارش) 
21.آقاي دکترعبدالکريم حامدي استاد گروه اطفال (فوق تخصص عفوني اطفال) 22.آقاي دکتر محمد سعيد ساسان دانشیار گروه اطفال ( فوق تخصص عفوني کودکان) 
23.آقاي دکتر محمد حسن اعلمي دانشیار گروه اطفال ( فوق تخصص عفوني اطفال ) 24.آقاي دکتر حسن متقي مقدم دانشيار گروه اطفال ( فوق تخصص قلب )
25.آقاي دکتررحيم وکيلي  استاد گروه اطفال ( فوق تخصص غدد) 26.آقاي دکتر انوش آذرفر استاديار گروه اطفال ( فوق تخصص کليه)
27. آقاي دکتر علي قاسمي استاديار گروه اطفال ( فوق تخصص هماتو لو ژي و انکولوژي) 
28.آقاي دکتر محمد حسين ابراهيم زاده متخصص ارتوپدي و دانشيار دانشگاه
29.آقاي دکتر سيد مجيد حسيني متخصص داخلي 30.آقاي دکتر عباس تشنيزي فوق تخصص جراحي قلب
31.آقاي دکتر محمد تقي شاکري – دکتراي آمار تخصصي