گواهی گینس

بیمارستان امام رضا (ع) در راستای برگزاری "همبستگی

بهداشت دست" موفق به دریافت گواهی از سازمان بهداشت جهانی گردید.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری بیمارستان امام رضا(ع)

گردهمایی "همبستگی بهداشت دست" را در تاریخ 94/6/24 در تالار

هاشمی نژاد برگزار کردند.

در این گردهمایی بیش از 700 نفر از اساتید ،دانشجویان و همکاران کادر

درمان حضور داشته اند که 662 نفر موفق به شستن دست طبق اصول

بهداشت دست گردیدند .