مننژیت

میزان بروز مننژیت به دنبال واکسیناسیون MMR در مشهد
مقدمه :
واکسیناسیون MMR در ایران از سال 1383 آغاز شده است و از آن هنگام شیوع مننژیت اوریونی به شدت کاهش یافته است ...