اعضای محترم شوراي پژوهشي مرکز

 

 
اعضاي محترم شوراي پژوهشي مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست
 
 

       

آقاي دکترعبدالکريم حامدي،استاد گروه اطفال (فوق تخصص عفوني کودکان)

     آقاي دکتر محمدحسن اعلمي،دانشیار گروه اطفال ( فوق تخصص عفوني کودکان )
 
     آقای دکتر محمدسعيد ساسان ‍،دانشیار گروه اطفال (فوق تخصص عفونی کودکان)
 
آقاي دکتر علي اکبر حيدري ،دانشيار گروه عفونی (متخصص عفونی) 

    آقای دکتر حميد رضا نادري،دانشیار گروه عفونی (متخصص عفونی)
 
     آقاي دکتر محمد تقي شاکري، دکتراي آمار تخصصي
 
    آقاي دکترسعيد عامل، استاديار گروه ويروس شناسي و آزمايشگاه
 
    آقاي دکترامين بجدي ،استاديار گروه عفوني(متخصص عفونی )